Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Nghị định số 120/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Nghị định số 120/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.
Nghị định số 118/2006/NĐ-CP Về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Nghị định số 118/2006/NĐ-CP Về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức.
Nghị định số 107/2006/NĐ-CP Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị...
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Nghị định số 107/2006/NĐ-CP Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
Nghị định số 68/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành...
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Nghị định số 68/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Nghị quyết số 21/2009/NQ-CP Ban hành chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Nghị quyết số 21/2009/NQ-CP Ban hành chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ...
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg Về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập...
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg Về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Khoản 11 Điều 6 của Nghị định 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.
Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg Ban hành Quy chế về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan...
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg Ban hành Quy chế về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng NSNN và của cán bộ, công chức, viên chức.
Quyết định số 13/2007/CT-TTg Về thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và Quy chế hoạt động...
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Quyết định số 13/2007/CT-TTg Về thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và Quy chế hoạt động của Văn phòng BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Quyết định số 170/2006/QĐ - TTg Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị ...
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Quyết định số 170/2006/QĐ - TTg Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.
Quyết định số 30/2006/QĐ - TTg Về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật...
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Quyết định số 30/2006/QĐ - TTg Về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
Nghị quyết số 294A/2007/QH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế ...
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Nghị quyết số 294A/2007/QH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc TW về phòng, chống tham nhũng.
Nghị quyết số 1039/2006/QH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn...
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Nghị quyết số 1039/2006/QH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng.
Luật số 48/2005/QH11 Luật thực hành tiết kiệm, chỗng lãng phí
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Luật số 48/2005/QH11 Luật thực hành tiết kiệm, chỗng lãng phí.
Hướng dẫn số 22- HD/UBKTTW của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về công tác nhân sự uỷ ban kiểm tra...
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Hướng dẫn số 22- HD/UBKTTW của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về công tác nhân sự uỷ ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
Quyết định số 158 -QĐ/TW Quy chế chất vấn trong Đảng
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Quyết định số 158 -QĐ/TW Quy chế chất vấn trong Đảng.
Hướng dẫn số 12- HD/UBKTTW Về thực hiện Quy định số 115-QĐ/TW, ngày 7/12/2007...
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Hướng dẫn số 12- HD/UBKTTW Về thực hiện Quy định số 115-QĐ/TW, ngày 7/12/2007 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.
Quy định số 115-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Quy định số 115-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.
Quy định số 94-QĐ/TW xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Quy định số 94-QĐ/TW xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
Quyết định số 58-QĐ/TW Ban hành Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Quyết định số 58-QĐ/TW Ban hành Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.
Hiển thị 501 - 520 of 870 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 44

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 39884274
Số người đang truy cập: 43