Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Quyết định số 1129/QĐ-UBND Ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trung tâm hành chính công
Văn bản chỉ đạo | 12-06-2017
Quyết định số 1129/QĐ-UBND Ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trung tâm hành chính công.
Quyết định số 1348/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích...
Văn bản chỉ đạo | 12-06-2017
Quyết định số 1348/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và...
Kế hoạch số 106/KH-UBND Tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017 và các năm tiếp theo
Văn bản chỉ đạo | 08-06-2017
Kế hoạch số 106/KH-UBND Tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017 và các năm tiếp theo.
Kế hoạch số 103/KH-UBND Xây dựng đề án ' Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh' gắn với công tác cải cách hành chính
Văn bản chỉ đạo | 08-06-2017
Kế hoạch số 103/KH-UBND Xây dựng đề án ' Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh' gắn với công tác cải cách hành chính.
Kế hoạch số 102/KH-UBND Kiểm tra việc điều chỉnh cơ sở dữ liệu sau kết quả kiểm kê rừng toàn tỉnh làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Văn bản chỉ đạo | 08-06-2017
Kế hoạch số 102/KH-UBND Kiểm tra việc điều chỉnh cơ sở dữ liệu sau kết quả kiểm kê rừng toàn tỉnh làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Kế hoạch số 95/KH-UBND Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 08-06-2017
Kế hoạch số 95/KH-UBND Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017.
Quyết định số 1476/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban tổ chức phối hợp thực hiện lễ tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc tại Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 08-06-2017
Quyết định số 1476/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban tổ chức phối hợp thực hiện lễ tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc tại Sơn La.
Báo cáo số 269/BC-UBND Quá trình xây dựng và đưa Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn la đi vào hoạt động
Văn bản chỉ đạo | 08-06-2017
Báo cáo số 269/BC-UBND Quá trình xây dựng và đưa Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn la đi vào hoạt động.
Quyết định số 1432/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí ' túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn' trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 08-06-2017
Quyết định số 1432/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí ' túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn' trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Quyết định số 1268/QĐ-UBND Công bố, công khai số điện thoại và Quy định hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận phản ánh...
Văn bản chỉ đạo | 24-05-2017
Quyết định số 1268/QĐ-UBND Công bố, công khai số điện thoại và Quy định hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về cải cách hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban,...
Kế hoạch số 98/KH-UBND Tổ chức tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017 ( từ 01/6/2017 đến 30/6/2017)
Văn bản chỉ đạo | 06-06-2017
Kế hoạch số 98/KH-UBND Tổ chức tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017 ( từ 01/6/2017 đến 30/6/2017).
Quyết định số 1391/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động, tổ chức quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo...
Văn bản chỉ đạo | 05-06-2017
Quyết định số 1391/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động, tổ chức quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 19/6/2013.
Quyết định số 1428/QĐ-UBND Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020
Văn bản chỉ đạo | 05-06-2017
Quyết định số 1428/QĐ-UBND Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020.
Kế hoạch số 100/KH-UBND Tổ chức Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 02-06-2017
Kế hoạch số 100/KH-UBND Tổ chức Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
Quyết định số 1307/QĐ-UBND Về việc ban hành quy trình thực hiện từ khâu điều chỉnh quy hoạch đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư của các dự án trên đại bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 02-06-2017
Quyết định số 1307/QĐ-UBND Về việc ban hành quy trình thực hiện từ khâu điều chỉnh quy hoạch đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư của các dự án trên đại bàn tỉnh Sơn La.
Kế hoạch số 85/KH-UBND Tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm thường xuyên giai đoạn 2017-2025 trên đại bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 02-06-2017
Kế hoạch số 85/KH-UBND Tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm thường xuyên giai đoạn 2017-2025 trên đại bàn tỉnh Sơn La.
Chỉ thị số 09/CT-UBND Về việc đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức
Văn bản chỉ đạo | 02-06-2017
Chỉ thị số 09/CT-UBND Về việc đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức.
Kế hoạch số 96/KH-UBND Thực hiện kế hoạch số 51-KH/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ chính trị...
Văn bản chỉ đạo | 02-06-2017
Kế hoạch số 96/KH-UBND Thực hiện kế hoạch số 51-KH/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng,...
Kế hoạch số 97/KH-UBND Triển khai Đề án ' Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030' trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020
Văn bản chỉ đạo | 02-06-2017
Kế hoạch số 97/KH-UBND Triển khai Đề án ' Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030' trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020.
Chuyển Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La từ Sở Thông tin và Truyền thông về Văn phòng UBND tỉnh
Văn bản chỉ đạo | 31-05-2017
Ngày 19/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1287/QĐ-UBND về việc chuyển Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La từ Sở Thông tin và Truyền thông về Văn phòng UBND tỉnh.
Hiển thị 21 - 40 of 661 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 34

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 32965220
Số người đang truy cập: 48