Cải cách hành chính

Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở
Wed, 23/05/2018 14:00 | GMT +7
Việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực UBND tỉnh, Đảng ủy Văn phòng đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động cụ thể trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trách nhiệm và thái độ phục vụ khách đến làm việc được nâng lên; việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên được họp bàn tham gia ý kiến của tập thể, của cán bộ, công chức, viên chức; việc công khai dân chủ tại Văn phòng UBND tỉnh đã tạo ra mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ, quyền dân chủ được thực thi và đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 5 tháng đầu năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, cụ thể: Công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh được 113 lượt với 497 người. Tiếp nhận nhận 151 đơn trong đó 104 đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, liên quan đến giải quyết chế độ chính sách khi nhà nước thu hồi đất tại địa bàn các huyện, thành phố, tranh chấp đất đai, chế độ hỗ trợ đền bù di dân tái định của Thủy điện Sơn La, tranh chấp địa giới hành chính, chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ hỗ trợ nhà ở, chính sách đối với người có công...

Văn phòng UBND tỉnh luôn đẩy mạnh việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính như: Việc ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) năm 2018; tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; kiểm tra cải cách hành chính; công tác tuyên truyền cải cách hành chính..., nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, phối hợp với cơ quan báo chí, thông tấn của Trung ương và địa phương dẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về CCHC và chỉ đạo Trung tâm Thông tin đăng tải tin bài về CCHC lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

Nổi bật về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018 với 09 nhóm công việc và 24 nhiệm vụ cụ thể nhằm triển khai đồng bộ và hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn toàn tỉnh. Tham mưu trình Chủ tịch tỉnh ban hành Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 về việc phê duyệt bổ sung Danh mục thủ tục hành chính của Công an tỉnh đưa, tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, từ ngày 01/02/2018 đưa 03 bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Công an tỉnh: Cấp mới; cấp lại; cấp đổi giấy chứng minh thư nhân dân từ Công an tỉnh đến tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm Hành chính công. Chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành xây dựng quy trình giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện quy định tại Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 về việc phê Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính được giải quyết và niêm yết công khai kết quả tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh và đăng tải đầy đủ, kịp thời trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, kết quả cụ thể: Tiếp nhận 12.602 hồ sơ tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, đã giải quyết 11.421/12.602 hồ sơ, đạt 90,6%, Trong đó trả trước hạn 8.505 hồ sơ, đạt 74,5% ; trả đúng hạn 2.409 hồ sơ, đạt 21,1%, trả quá hạn 110 hồ sơ, chiếm 0,9%; trả lại 397 hồ sơ do không đủ điều kiện, chiếm 3,5%. Số hồ sơ hiện đang trong thời gian giải quyết 1.181 hồ sơ, chiếm 9,4%. Riêng Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận 533 hồ sơ và giải quyết dứt điểm 512 hồ sơ đạt 96,1%, trong đó trả trước thời hạn 433 hồ sơ, đúng hạn 47 hồ sơ, hiện còn 21 hồ sơ đang giải quyết.

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giỏi về chuyên môn, vững vàng về chính trị tư tưởng, vận dụng tốt chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước vào thực hiện nhiệm vụ được phân công. Công tác chăm lo đời sống, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức luôn được Đảng ủy, Văn phòng quan tâm, chăm lo và đề nghị nâng lương trước thời hạn đối với 03 cán bộ, công chức thuộc Tỉnh ủy quản lý và 04 công chức; nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 13 công chức, viên chức thuộc Văn phòng quản lý. Luân chuyển, điều động và bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại 05 công chức phù hợp với công tác chuyên môn thuộc khối nội dung. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, đánh giá kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm. Đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Với kết quả đó, Văn phòng UBND tỉnh không ngừng phổ biến, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thông qua Quy chế dân chủ cơ sở, xin ý kiến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức vào dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế làm việc của cơ quan. Định kỳ hàng tháng tổ chức họp giao ban, đánh giá kết quả trong tháng và bàn giải pháp, kế hoạch thực hiện công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể cho tháng tiếp theo, kịp thời tháo gỡ, khắc phục khó khăn đang tồn tại, qua đó bám sát vào tình hình thực tế để triển khai công tác cụ thể tới các phòng chuyên môn, nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp và giải quyết nhiệm vụ chính trị của cơ quan./.

Ánh Nguyệt (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47668634
Số người đang truy cập: 40