Phòng chống tham nhũng

Vai trò, trách nhiệm của báo chí trong phòng, chống tham nhũng
Sat, 17/12/2016 23:00 | GMT +7
Để công tác phòng, chống tham nhũng đạt được hiệu quả tốt nhất thì công tác tuyên truyền của báo chí là rất quan trọng, tại nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ có vai trò và trách nhiệm của báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Trách nhiệm của báo chí là tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng; thông qua hoạt động nghề nghiệp tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, tổ chức. Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội, động viên nhân dân tích cực tham gia đấu tranh chống tham những và biểu dương tinh thần và những việc làm tích cực của tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống tham nhũng; bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng. Lên án, đấu tranh với người có hành vi tham nhũng.

Trong nghị định còn nêu rõ chi tiết hướng dẫn về việc thu thập, cung cấp thông tin về vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và việc đưa tin của cơ quan báo chí, nhà báo về phòng, chống tham nhũng. Trách nhiệm của Hội Nhà báo là tuyên truyền, động viên cơ quan báo chí, nhà báo là hội viên của mình tham gia phòng, chống tham nhũng; Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định của pháp luật để hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhằm phòng, chống tham nhũng; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan báo chí, nhà báo là hội viên của mình bị đe doạ trả thù, trù dập khi đưa tin về phòng, chống tham nhũng. Phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin xây đựng quy định về đạo đức, quy tắc nghề nghiệp của nhà báo. Tại nghị định còn quyền yêu cầu được bảo vệ của cơ quan báo chí, nhà báo khi thông tin về vụ việc tham nhũng khi nhận được đề nghị được bảo vệ của nhà báo, cơ quan báo chí có trách nhiệm áp dụng ngay các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết bảo vệ nhà báo đó. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm áp dụng ngay các biện pháp cần thiết để bảo vệ cơ quan báo chí, nhà báo.

Nếu lợi dụng quyền thông tin báo chí để xuyên tạc, vu khống thì tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật./.

Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41482246
Số người đang truy cập: 47