Văn bản chỉ đạo

UBND tỉnh triển khai thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 – 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Fri, 13/07/2018 10:00 | GMT +7
Nhằm thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 04/7/2018, mục đích của Kế hoạch là:

Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức thi hành pháp luật; đổi mới công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật; tăng cường năng lực phản ứng chính sách; đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi hành pháp luật; Bảo đảm các điều kiện cần thiết để phục vụ việc tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh thực hiện chủ trương, chính sách tinh giản biên chế.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn năm 2018 - 2022, UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện một số giải pháp sau: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật; Tham mưu cho Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thực hiện Thông tư hướng dẫn tiêu chí đánh giá tình hình thi hành pháp luật; Tổ chức tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cơ quan tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật; Vận hành phần mềm đánh giá tình hình thi hành pháp luật, vận hành phần mềm thu thập thông tin thi hành pháp luật kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; Xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật hàng năm của UBND tỉnh; Bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ pháp chế và làm đầu mối công tác tổ chức thi hành pháp luật đồng thời bảo đảm điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất.. cho công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Nguồn kinh phí thực hiện "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn 2018 - 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La thuộc phân cấp ngân sách nhà nước, cấp nào sẽ do cấp đó tự đảm bảo trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện Đề án được quy định theo lộ trình cụ thể và bảo đảm các điều kiện cần thiết để phục vụ việc tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022./.

Chi tiết tại file đính kèm: Ke hoach so 124.pdf

Ánh Nguyệt (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47812945
Số người đang truy cập: 71