Cải cách hành chính

UBND tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, công chức năm 2017
Tue, 09/05/2017 08:00 | GMT +7
Ngày 19/01/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND, Ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính (CCHC), kiểm tra công vụ, công chức và việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước năm 2017.

Theo đó, công tác kiểm tra cần đảm bảo các yêu cầu thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên gắn với kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất, đúng quy định của pháp luật; khách quan, trung thực, chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức khi Đoàn đến kiểm tra. Kết hợp kiểm tra CCHC, công vụ, công chức và việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước năm 2017 gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Kết hợp công tác tự kiểm tra với kiểm tra trực tiếp của cấp có thẩm quyền tại các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra tạo điều kiện để Đoàn Kiểm tra của tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hồ sơ kiểm tra được lập đầy đủ và lưu trữ theo đúng quy định.

Có 3 hình thức kiểm tra: Tự kiểm tra, kiểm tra chuyên đề và kiểm tra đột xuất. Sau kiểm tra, Đoàn kiểm tra có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ kiểm tra theo quy định của pháp luật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả kiểm tra. Cơ quan, đơn vị được kiểm tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp; giải trình bằng văn bản những nội dung mà Đoàn kiểm tra yêu cầu làm rõ thêm.

Nội dung kiểm tra đối với công tác tự kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác tự kiểm tra và báo cáo kết quả tự kiểm tra với UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 31 tháng 5 năm 2017. Mốc kiểm tra từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017, theo những nội dung cụ thể, như sau: Công tác chỉ đạo, điều hành công tác CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Riêng đối với UBND các huyện, thành phố thành lập các Đoàn Kiểm tra để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, kiểm tra đột xuất về chế độ công vụ, công chức và kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Kiểm tra tình hình thực hiện cơ chế một cửa; quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân của các phòng, ban chuyên môn, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thành phố.

Kiểm tra công tác CCHC, kiểm tra công vụ, công chức và việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước năm 2017 nhằm đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC, cải cách chế độ công vụ, công chức và kỷ cương hành chính của tỉnh năm 2016, năm 2017. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ý thức trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, ý thức tổ chức, kỷ luật tốt; đổi mới lề lối làm việc, thực hiện nghiêm Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản quy định của nhà nước, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành. Thông qua kiểm tra chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại, kịp thời chấn chỉnh, đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác CCHC của tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41482646
Số người đang truy cập: 57