Văn bản chỉ đạo

UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực công thương
Fri, 14/09/2018 13:00 | GMT +7
Nhằm bố trí hợp lý nguồn nhân lực cho hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; bảo đảm tổ chức bộ máy tinh gọn, đồng bộ, tạo đột phá trong quản lý; tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao hơn cho các đơn vị sự nghiệp công lập đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính có tính đến đặc điểm từng loại hình đơn vị, khả năng, nhu cầu thị trường và trình độ quản lý nhằm thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công phát triển lành mạnh, bền vững; nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức cá nhân.

Ngày 11/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2218/QĐ-UBND về Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018- 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, nội dung Quy hoạch gồm 3 giai đoạn, cụ thể:

Giai đoạn 2018 -2019: Số lượng: Hiện có 01 đơn vị, đến năm 2019 có 01 đơn vị: Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp, Sở Công thương. Cơ chế tài chính: Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, mức độ tự chủ 50%.

Giai đoạn 2020 - 2025: Số lượng: Duy trì 01 đơn vị: Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp, Sở Công thương; Cơ chế tài chính: Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, mức độ tự chủ 100%.

Giai đoạn 2026 - 2030: Số lượng: Duy trì 01 đơn vị: Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp, Sở Công thương; Cơ chế tài chính: Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, mức độ tự chủ 100%.

Quyết định đã đưa ra một số giải pháp để thực hiện Quy hoạch gồm: Nhóm giải pháp về quản lý; nhóm giải pháp về tài chính; nhóm giải pháp về nhân lực; nhóm giải pháp tổ chức.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công thương: Hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy hoạch; thường xuyên rà soát, kịp thời đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch cho phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Xây dựng phương án giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính đối với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) phê duyệt theo quy định.

Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết văn bản xem tại đây: Quyet dinh so 2218/QD-UBND.pdf

Tú Quyên (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51825877
Số người đang truy cập: 125