Cải cách hành chính

UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La
Fri, 06/06/2014 16:00 | GMT +7
Ngày 28/4/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 980/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Quy chế này áp dụng đối với cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và cá nhân, tổ chức, cơ quan có liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh.

Công tác phối hợp đảm bảo tuân thủ pháp luật, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được quy định. Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính phải kịp thời, chính xác, đúng thẩm quyền và quy trình thủ tục; bảo đảm quyền được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm của các cơ quan trong việc xử lý phản ánh, kiến nghị. Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động phối hợp, đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan tham gia phối hợp và cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phối hợp.

Nội dung phối hợp trong việc thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân. Phối hợp trong việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân. Hình thức phối hợp Phối hợp bằng văn bản; tổ chức họp, hội nghị, hội thảo; tổ chức thành lập các Đoàn kiểm tra; các Đoàn công tác liên ngành để giải quyết những vấn đề có liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về các quy định hành chính; các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Chi tiết quyết định xem tại file đính kèm

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40524109
Số người đang truy cập: 67