Cải cách hành chính

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Thu, 10/01/2019 16:00 | GMT +7
Ngày 08/01/2019, UBND tỉnh ký Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 gồm các nội dung như xây dựng, ban hành văn bản; công bố, công khai thủ tục hành chính, kiểm soát chất lượng thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia; đánh giá thủ tục hành chính; tham gia ý kiến về quy định thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; tập huấn công tác thông tin báo cáo; kiện toàn công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính.

UBND tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết văn bản xem tại đây: /Quyet dinh so 59/QD-UBND.pdf

Tú Quyên (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51610797
Số người đang truy cập: 109