Phòng chống tham nhũng

UBND huyện Mộc Châu ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2017
Sat, 17/12/2016 17:00 | GMT +7
Nhằm thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt là trong sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước, để tập trung ưu tiên nguồn vốn cho đầu tư phát triển an sinh xã hội năm 2017. Ngày 19/12/2016, UBND huyện Mộc Châu ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2017.

Để nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong công tác đấu tranh phòng ngừa tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. UBND huyện Mộc Châu yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các đơn vị dự toán triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Quản lý chặt chẽ các khoản chi từ ngân sách nhà nước, đảm báo đúng dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gắn với kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ , phù hợp với yêu cầu cải cach hành chính . Việc lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước, thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, nội dung, đối tượng theo quy định của pháp luật. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các hoạt động như: Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tiếp khách…Thủ trưởng các đơn vị dự toán, các xã, thị trấn xây dựng, bổ sung hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ; giao rõ mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí tới từng bộ phận.

Kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản, thực hành tiết kiệm ngay từ khâu lập chủ trương đầu tư , rà soát cắt giảm, tạm dừng các hạng mục chưa thực sự cần thiết ; nâng cao chất lương công tác khảo sát, thiết kế, giảo pháp thi công , thẩm định dự án, phấn đấu tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp và dự kiến hoàn thành trong năm 2017, tập trung vốn để hoàn thành các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng để tọa quỹ đất; tang cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, phân bổ vốn, quản lý đầu tư và quyết toán đầu tư.

Kinh phí chương trính mục tiêu quốc gia hỗ trợ cho huyện phải được sử dụng đúng mục đích, nội dung và tiến độ đã được phê duyệt; đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ được ban hành và quy định của pháp luật. CƠ quan được giao quản lý sử dụng kinh phí có trách nhiệm xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí, xây dựng kế hoạch , biện pháp và tổ chức thực hiện nhằm đạt được mục tiêu, chi tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí; thực hành kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện chương trình mục tiêu, kịp thời phát hiện các chường hợp lãng phí xử lý theo quy định của pháp luật.

Đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ giao cho các cơ quan, tổ chức đảm bảo phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung rà soát trụ sở các cơ quan, đơn vị để sắp xếp điều chuyển cho phù hợp khai thác có hiệu quả tài sản đã được đầu tư, kiên quyết di dời các cơ quan, đơn vị về các địa điểm theo hướng tập trung.

Thực hành triệt để tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, trang thiết bị làm việc; tăng cường công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả lao động và thời gian lao động.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41308512
Số người đang truy cập: 15