Tin chính trị

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La
Wed, 01/03/2017 16:00 | GMT +7
Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 88/UBND-TH thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh và Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 3/1/2017 của UBND tỉnh, trong đó đã giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành chủ trì xây dựng các dự thảo Nghị quyết, báo cáo trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh; rà soát các đề án thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện các bước xây dựng văn bản đảm bảo theo đúng quy trình, quy định trình HĐND, UBND tỉnh đảm bảo nội dung, tiến độ theo yêu cầu; đối với các đề án trình để ban hành văn bản quy phạm pháp luật, yêu cầu thực hiện đúng quy trình theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị được giao chủ trì xây dựng đề án cung cấp hồ sơ, số liệu, báo cáo đánh giá và đề xuất kiến nghị với cơ quan chủ trì đề án tổng hợp theo yêu cầu, thẩm định tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh đảm bảo theo đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc các sở, ngành chủ trì đề án, xây dựng lịch để các sở, ban, ngành có liên quan báo cáo kết quả thực hiện với đồng chí Thường trực UBND tỉnh phụ trách khối xem xét trước khi trình các phiên họp UBND tỉnh.

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40635920
Số người đang truy cập: 68