Cải cách hành chính

Triển khai Đề án Thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La
Mon, 24/04/2017 14:00 | GMT +7
Ngày 27/02/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về việc triển khai Đề án Thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La.

Để đưa Trung tâm hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động đúng theo lộ trình đã đề ra. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, môi trường làm việc công khai, minh bạch, thuận tiện, văn minh, hiện đại. UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành từ ngày 01/3/2017 đến hết ngày 30/4/2017 thực hiện rà soát, lập danh mục các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm tham mưu giải quyết; phối hợp giải quyết thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, để xây dựng chuẩn hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính; từ ngày 01/5/2017 đến hết 31/07/2017 hoàn thành việc xây dựng các phần mềm điện tử giải quyết các thủ tục hành chính tại trung tâm.

Sở Nội vụ phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan hoàn thiện Đề án về cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm và bố trí công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công. Tham mưu ban hành các quyết định liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, công chức của Trung tâm, trong thời gian từ 01/6/2017 đến 31/7/2017.

Về Công nghệ thông tin của Trung tâm, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan khảo sát xây dựng dự toán triển khai phần mềm điện tử gải quyết các thủ tục hành chính tại trung tâm. Xây dựng dự toán về trang thiết bị Công nghệ thông tin tại trung tâm. Triển khai xây dựng phần mềm điện tử gải quyết các thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại Trung tâm và đưa lên Cổng Thông tin điện tử, kết nối liên thông với phần mềm một của hiện đại các huyện, thành phố đang thực hiện theo Đề án 3170. Thời gian thực hiện: trang thiết bị, hạ tầng Công nghệ thông tin từ ngày 01/3/2017 đến 31/7/2017; phần mềm giải quyết thủ tục hành chính từ 01/5/2017 đến 31/7/2017.

Từ 15/8/2017 đến 31/8/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông hoàn tất các trang thiết bị làm việc, trang trí logo, treo các biển báo, bảng điện tử; hoàn tất các trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm điện tử giảo quyết các thục hành chính của Trung tâm để chuẩn bị vận hành thử nghiệm các trang thiết bị, phần mềm của Trung tâm trước khi đưa Trung tâm chính thức đi vào hoạt động.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở thông tin và Truyền thông từ ngày 01/9/2017 đến 10/9/2017 chuẩn bị cấc điều kiện để khai trương và đưa trung tâm đi vào hoạt động.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo tiến độ triển khai vào ngày 20 hàng tháng với Chủ tịch UBND tỉnh.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 39857642
Số người đang truy cập: 40