Tin chính trị

Tỉnh Sơn La đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng
Wed, 14/12/2016 08:00 | GMT +7
Năm 2016, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh ta đã có nhiều chuyển biến tích cực và đã đạt được những kết quả quan trọng; các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật về PCTN trên địa bàn toàn tỉnh; các biện pháp phòng ngừa được triển khai tích cực, đồng bộ, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN được tăng cường, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong thực hiện Luật PCTN ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xác định công tác PCTN thực hành tiết kiệm; phòng, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài; năm 2016, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội trong toàn tỉnh đã tổ chức triển khai có trọng tâm, trọng điểm; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, các cấp, các ngành đã ban hành gần 100 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc PCTN và tiến hành xây dựng các thể chế về PCTN; tổ chức 40 buổi tuyên truyền về PCTN cho gần 1.400 người về chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện Đề án 137 và Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy ở các cơ sở giáo dục, các trường chính trị và trường chuyên nghiệp...

Lực lượng thanh tra, trong toàn tỉnh đã tổ chức 65 cuộc thanh tra, trong đó 49 cuộc thanh tra hành chính, 16 cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng dầu trong thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và công tác PCTN; qua đó, phát hiện sai phạm về kinh tế và kiến nghị thu hồi vào ngân sách Nhà nước 7.289,37 triệu đồng, đã thu hồi được 6.803,35 triệu đồng, đạt 93%. Từ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo đến việc chấn chỉnh tập thể, cá nhân mắc khuyết điểm, sai phạm, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài chính, ngân sách, tài sản công, ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực; đồng thời xử lý nghiêm những sai phạm trong quản lý kinh tế và đã thu hồi được tiền, tài sản thất thoát vào ngân sách Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện Luật PCTN, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công gắn với kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nhất là giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, trong những năm tiếp theo, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PCTN, nhất là việc thực hiện đồng bộ các giải pháp về PCTN và thực hành tiết tiệm chống lãng phí. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN, lãng phí; hoàn thiện thể chế quản lý doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn của Nhà nước; kiểm soát chặt chẽ hoạt động tín dụng, đầu tư xây dựng; các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong các khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các dấu hiệu vi phạm pháp luật, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; qua đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phát hiện, nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các biểu hiện tham nhũng, lãng phí.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40503669
Số người đang truy cập: 76