Tin tức trong tỉnh

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Tue, 18/09/2018 15:00 | GMT +7
Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC gắn với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018, nâng cao Chỉ số CCHC (PAR-INDEX), Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh (PCI) cấp tỉnh. Và nhiều văn bản chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính, quan tâm công tác cải cách thủ tục hành chính, nhiều sở, ngành sau khi rà soát đã thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định giúp các tổ chức, cá nhân giải quyết TTHC nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã chủ động rà soát, đánh giá TTHC của cơ quan, đơn vị mình, lựa chọn các TTHC thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản như: Ban hành Quyết định Quy định tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và tổ chức Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quy định về tiêu chí và quy trình xác định chỉ số CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp; Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020; Kiện toàn tổ chức của Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, tư vấn doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục đầu tư, đăng ký doanh nghiệp; Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định công bố 10 Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài chính; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã chủ động rà soát, đánh giá TTHC của cơ quan, đơn vị mình, lựa chọn các TTHC thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa. Sở Xây dựng sau khi rà soát đã thực hiện rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết, riêng thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đã giảm 50%, cấp Giấy phép Quy hoạch giảm 55,5% đảm bảo theo cam kết UBND tỉnh đã ký với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày 22/9/2016, vượt lộ trình của tỉnh tới năm 2020 giảm 30% thời gian giải quyết.

100% TTHC của tỉnh được niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và công khai tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 18/5/2017, các cơ quan, đơn vị đã bố trí bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức; niêm yết công khai địa chỉ, điện thoại của cơ quan thường trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tổ chức. Trong quý III/2018 không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông của tỉnh tiếp tục được các cơ quan, đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm túc, giúp tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật. Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện duy trì hoạt động có hiệu quả; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, thị trấn đã từng bước hoạt động có hiệu quả, chất lượng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm hỗ trợ để giải quyết thủ tục hành chính đã được quan tâm đầu tư. Tập trung xây dựng phần mềm một cửa liên thông hiện đại dùng chung tại UBND cấp xã. Theo đó, thực hiện quy trình giải quyết TTHC liên thông từ UBND cấp xã đến Trung tâm hành chính công cấp huyện và tỉnh.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49643080
Số người đang truy cập: 88