Thông tin đối ngoại

Thực hiện Quyết định về cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2017-2018
Mon, 17/04/2017 08:00 | GMT +7
Ngày 3/3/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 629/UBND-TH về việc thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 59/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành các nội dung về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2017-2018. Để triển khai hiệu quả chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh; định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung, lập danh sách đối tượng thụ hưởng; hàng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện với UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc trước 20/11 hàng năm theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chuyển phát các ấn phẩm, báo, tạp chí đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng địa chỉ; chỉ đạo cơ quan liên quan định kỳ báo cáo tình hình và số lượng chuyển phát với Ban Dân tộc.

UBND các huyện, thành phố: chỉ đạo, kiểm tra công tác chuyển phát các ấn phẩm, báo, tạp chí cho đối tượng thụ hưởng trên địa bàn; tăng cường chỉ đạo việc quản lý, sử dụng báo, tạp chí và công tác tuyên truyền tại các vùng dân tộc thiểu số đảm bảo sử dụng có hiệu quả; định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung, lập danh sách đối tượng thụ hưởng; sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc.

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41452581
Số người đang truy cập: 59