Tin văn hoá - xã hội

Tăng cường vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số
Tue, 09/05/2017 08:00 | GMT +7
Ngày 28/4/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 70/UBND-KH về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số”.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường vận động, phát huy tích cực vai trò người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối tượng của Kế hoạch là người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số bao gồm cả người Kinh có uy tín sống ở vùng dân tộc thiểu số.

Tiêu chí xác định người có uy tín là: người có uy tín là người nắm vững và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi cư trú và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân; bản thân và gia đình gương mẫu, có đóng góp tích cực đối với cộng đồng; am hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán, tiếng nói của dân tộc ở nơi cư trú; có cách ứng xử, giải quyết tốt mối quan hệ trong gia đình, cộng đồng; là người tiêu biểu, có mối liên hệ chặt chẽ, có ảnh hưởng lớn và khả năng tập hợp đồng bào dân tộc ở những phạm vi nhất định, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

Trách nhiệm của người có uy tín bao gồm: bản thân và gia đình người có uy tín phải nắm vững, gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, đời sống, sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc, phản ánh kịp thời về các cơ quan chức năng có liên quan; tham gia ngăn ngừa, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương; tích cực hưởng ứng, ủng hộ, tham gia xây dựng nông thôn mới và các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương.

Quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có uy tín theo quy định tại Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 7/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ; đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, tăng cường cung cấp thông tin cần thiết cho người có uy tín về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương; riêng ngành Quốc phòng và Công an có thể thực hiện chế độ, chính sách riêng đối với người có uy tín do ngành quản lý.

Ban Dân tộc là cơ quan chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, UBDN các huyện, thành phố tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Hướng dẫn UBND các huyện, xã tổ chức bình chọn, xét duyệt danh sách người có uy tín gửi về Ban Dân tộc tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy tín; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, hướng dẫn cung cấp thông tin cho người có uy tín; đề xuất chế độ, chính sách, khen thưởng và tổ chức các hoạt động tọa đàm, trao đổi, giao lưu học tập kinh nghiệm trong và ngoài địa phương cho người có uy tín…

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41452549
Số người đang truy cập: 50