Cải cách hành chính

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính
Mon, 17/04/2017 08:00 | GMT +7
Ngày 16/1/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 110/UBND-NC về việc triển khai Kết luận số 641/TB-TU ngày 26/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 1/12/2014 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 27/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 13/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉ đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 1/12/2014 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính và Thông báo kết luận số 614-TB/TU ngày 26/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản về cải cách hành chính để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết và thực hiện…

Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu tổ chức triển khai Đề án thành lập Trung tâm hành chính công của tỉnh sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ; tổ chức thực hiện tốt công tác đánh giá và công bố kết quả mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đảm bảo phản ánh đầy đủ, chính xác, khách quan, công bằng trong đánh giá; đề xuất các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ, công chức, tổ chức các kỳ thi tuyển dụng công chức, thi tuyển dụng viên chức, thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh công khai, minh bạch và theo đúng quy định của Nhà nước; đề xuất thành lập các Đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất việc thực hiện cải cách hành chính, công chức, công vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách về tuyển dụng và sử dụng cán bộ, sắp xếp vị trí việc làm, đề xuất với UBND tỉnh trình Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy nghiên cứu các cơ chế phát huy được sự cống hiến của cán bộ có phẩm chất, trình độ, năng lực, có phương án giải quyết đối với cán bộ yếu kém…

Sở Tài nguyên và Môi trường: báo cáo việc rà soát thủ tục, giấy tờ phát sinh của việc đang thực hiện mô hình 1 cấp gây ảnh hưởng đến công tác đăng ký, phát triển quỹ đất để Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy; chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý việc giao đất, sử dụng đất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Sở Tài chính: chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường và các cơ quan có liên quan thực hiện việc xác định giá đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; ban hành bộ thủ tục hành chính xác định giá đất cụ thể, giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo thẩm quyền và quy định; tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị, sự nghiệp công lập và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kinh tế và sự nghiệp khác.

Sở Tư pháp: triển khai, tổ chức thực hiện Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015; xây dựng kế hoạch theo dõi hướng dẫn thi hành pháp luật, tổ chức đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch thi hành pháp luật của tỉnh để đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ; đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Chính phủ về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, thực hiện tốt vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong quá trình triển khai thực hiện.

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 39857640
Số người đang truy cập: 38