Cải cách hành chính

Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Thu, 22/03/2018 10:00 | GMT +7
Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. Một trong những nguyên tắc kiểm soát thủ tục hành chính là phải bảo đảm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, cải cách hành chính. Mục tiêu đó chính là nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; góp phần phòng, chống tham nhũng và lãng phí.

Ngày 08/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh với 9 nhóm công việc và 24 nhiệm vụ cụ thể nhằm triển khai hiệu quả công tác kiểm soát TTHC của tỉnh. Nhìn chung, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh quý I năm 2018 đã được triển khai một cách nghiêm túc, đạt một số kết quả cụ thể như: công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ kiểm soát TTHC được tăng cường, công tác rà soát, thống kê công bố TTHC ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã được tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm công khai, minh bạch TTHC cho cá nhân, tổ chức, công tác hưỡng dẫn, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tiếp tục được quan tâm thể hiện vai trò, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức kiểm soát TTHC, qua đó giúp UBND tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành trong công tác cải cách TTHC, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong quý I các sở, ban, ngành đã tiếp nhận trên 8.900 TTHC tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, công tác kiểm soát TTHC vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế nhất định như: Công tác phối hợp giữa các cá nhân, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và chấp hành chế độ thông tin báo cáo định kỳ, tình hình thực hiện nhiệm vụ và kết quả kiểm soát TTHC chưa nghiêm, chưa kịp thời, thông tin số liệu chưa đảm bảo yêu cầu. Nhiệm vụ trọng tâm quý 2 tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh; tập trung chỉ đạo triển khai công tác rà soát, đánh giá quy định TTHC; các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát thống kê công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước ở cấp tỉnh, huyện, xã./.

Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47668638
Số người đang truy cập: 44