Công tác phòng chống tội phạm năm 2016

Sốp Cộp tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm
Sun, 14/05/2017 18:00 | GMT +7
Ngày 30/3/2017, UBND huyện Sốp Cộp đã ban hànhCcông văn số 122/KH-UBND về việc tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phòng, chống mua bán người năm 2017.

Kế hoạch được triển khai nhằm: tiếp tục tăng cường sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, phát huy sức mạnh toàn xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phòng, chống mua bán người góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện; triển khai đồng bộ các biện pháp giải quyết tình hình phức tạp về an ninh, chính trị và đấu tranh có hiệu quả đối với hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội; tiếp tục xây dựng và phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh trật tự.

Đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các văn bản hướng dẫn triển khai, thi hành của huyện trong công tác phòng, chống tội phạm; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phòng, chống mua bán người như: Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 20/1/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và các chương trình, kế hoạch chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ…

Tuyên truyền kịp thời, chính xác các thông tin về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện, tăng cường thời lượng phát sóng về tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm, các gương điển hình đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, phòng chống tội phạm mua bán người nói riêng; tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, chú trọng những bản vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới để quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tố giác tội phạm.

Kết hợp tuyên truyền, lồng ghép các nội dung phòng, chống tội phạm, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phòng, chống mua bán người với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, các cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "toàn dân tham gia tố giác tội phạm", "xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh trật tự"…

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 44288840
Số người đang truy cập: 94