Cải cách hành chính

Sốp Cộp tăng cường tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2017
Wed, 22/03/2017 16:00 | GMT +7
Ngày 23/01/2017, UBND huyện Sốp Cộp đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính huyện Sốp Cộp năm 2017.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm: nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội chủ động, tích cực tham gia công tác tuyên truyền về cải cách hành chính; nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện; phát huy vai trò tích cực của các cơ quan tuyên truyền, cơ quan thông tin đại chúng trong việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về cải cách hành chính…

Việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính được tổ chức với nhiều hình thức phong phú: tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử của huyện; tuyên truyền thông qua hình thức các cuộc thi, các lớp tập huấn bồi dưỡng về nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép trong hoạt động tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, công dân; công khai thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị, UBND các xã; thường xuyên kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung.

Nội dung tuyên truyền tập trung: phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, huyện về công tác cải cách hành chính; tuyên truyền nội dung, kết quả thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Chương trình số 01-Ctr/TU của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020…; những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, các mô hình đang thực hiện thí điểm liên quan đến công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã; tuyên truyền việc tổ chức triển khai mô hình thực hiện mô hình một cửa liên thông hiện đại của UBND huyện, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa…

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41482602
Số người đang truy cập: 70