Cải cách hành chính

Sơn La tiếp tục quan tâm thực hiện cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí
Mon, 30/07/2018 14:00 | GMT +7
Theo báo cáo của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 tỉnh Sơn La đã tổ chức đánh giá, công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 đối với 49/49 cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. Triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, là một số kết quả của công tác cải cách hành chính những tháng đầu năm 2018.

6 tháng đầu năm tỉnh đã công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố năm 2017. Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và công tác nội vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Công dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công huyện Quỳnh Nhai.

Kết quả chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Sơn La năm 2017 xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố, tăng 14 bậc so với năm 2016. Từ đầu năm đến nay tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính của tỉnh các văn bản chỉ đạo cụ thể như: Kế hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp quản lý nhà nước; Kế hoạch nâng cao chỉ số Hiệu quả Quản trị hành chính công (PAPI)... Để giảm đầu mối giải quyết công việc, tỉnh đã thực hiện thí điểm mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông hiện đại. Cụ thể tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách các xã, phường, thị trấn thực hiện thí điểm mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông hiện đại của UBND các xã trên địa bàn tỉnh Sơn La. Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La; xây dựng phần mềm đánh giá chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Những kết quả cụ thể của công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh không chỉ thể hiện qua các văn bản chỉ đạo, điều hành mà còn thể hiện ở việc tinh giản bộ máy, biên chế công chức, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn. Năm 2018, tỉnh đã ban hành Quyết định giao biên chế công chức năm 2018 trong đó giảm 70 biên chế từ 2.579 biên chế xuống còn 2.509 biên chế; phê duyệt phương án giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018, giảm 800 người từ 30.519 người xuống còn 29.719 người; phê duyệt chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/200/NĐ-CP. Ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị đợt 2 năm 2018 đối với 177 trường hợp. Ban hành Kế hoạch thi nâng ngạch công chức năm 2018, thăng hạng viên chức sự nghiệp giáo dục. Hướng dẫn hoàn thiện bản mô tả công việc theo vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Triển khai các Đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thời gian qua tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện. Trong 6 tháng, toàn ngành thanh tra đã triển khai thực hiện 181 cuộc thanh tra, kiểm tra. Công tác tiếp dân 6 tháng đầu năm được các cấp, các ngành duy trì thường xuyên và đúng quy định; đã thực hiện tiếp công dân 911 lượt với 1.681 người và 811 vụ việc. Tiếp nhận 1.512 đơn, nội dung đơn thư tập trung vào một số vấn đề liên quan tranh chấp đất đai, việc chi trả bồi thường di dân tái định cư, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị giải quyết một số chính sách xã hội... trong đó đã xác minh, giải quyết 765 đơn, đạt 50,6%.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49598472
Số người đang truy cập: 154