Cải cách hành chính

Sơn La thực hiện công khai các thông tin công dân được tiếp cận
Wed, 28/11/2018 16:00 | GMT +7
Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, UBND tỉnh thường xuyên nhận được sự quan tâm của Thường trực tỉnh ủy, HĐND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Công tác triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật được quan tâm chú trọng thực hiện, giúp người dân nâng cao nhận thức về quyền cơ bản của con người, của công dân.

Lịch tiếp công dân được niêm yết công khai tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung Luật Tiếp cận thông tin và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho 240 đại biểu tham dự. Các sở, ban, ngành tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Tiếp cận thông tin được 38 cuộc với hơn 1.200 lượt người nghe. Ở cấp huyện đã tổ chức lồng ghép được 156 cuộc với hơn 10.400 lượt người. Thực hiện theo Luật Tiếp cận thông tin UBND tỉnh đã thực hiện công khai các thông tin quy định tại điều 17 của Luật Tiếp cận thông tin. Các văn bản Luật, dưới Luật của Trung ương và các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đều được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các huyện, thành phố, Công báo tỉnh. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành đăng trên Trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành.

Tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí phố biến, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương. Công khai các văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung như các chương trình công tác, Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, báo cáo thống kê, thông báo ý kiến kết luận của Thường trực tỉnh ủy, HĐND, UBND … đều được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện công khai trên Cổng thông tin điện tử, trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài phát thanh, truyền hình các thông tin về phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước. Việc lấy ý kiến nhân dân giúp các chính sách được đề xuất sau khi được thông qua sẽ phù hợp và đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống. Các nội dung lấy ý kiến được thực hiện công khai cả về nội dung và kết quả trưng cầu ý dân…

Tỉnh Sơn La cũng đã chỉ đạo việc thực hiện công khai chiến lược, chương trình, dự án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương. Các cơ quan nhà nước thực hiện công khai chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan mình. Các thông tin của cơ quan quan nhà nước về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ… cũng được chỉ đạo thông tin trên Cổng/trang thông tin của tỉnh, sở, ngành, địa phương hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị…

Thông qua công tác triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin đã nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin. Đồng thời thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49940965
Số người đang truy cập: 27