Phòng chống tham nhũng

Sơn La ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017 – 2020
Fri, 14/04/2017 14:00 | GMT +7
Ngày 5/3/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 563/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017 – 2020.

Nhằm đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí (THTK, CLP) trong giai đoạn 2017 - 2020 trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội của địa phương; tập trung xây dựng các giải pháp thiết thực và triển khai thực hiện quyết liệt, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống tiêu dùng của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách khác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017 - 2020.

Việc nâng cao hiệu quả THTK, CLP, nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tối đa lãng phí, đẩy lùi tham nhũng trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền vốn, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính, tài sản đầu tư xây dựng và nhân lực; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm về THTK, CLP của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, trong thực thi công vụ.

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017 – 2020 có những chỉ tiêu cụ thể:

Trong giai đoạn 2017 - 2020, tiếp tục đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách nhà nước để giảm tỷ trọng chi thường xuyên, góp phần cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước. Phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 10 - 15 % các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí theo dự toán được duyệt; giảm tối thiểu chi đoàn ra, đoàn vào, không bố trí đoàn ra trong chi thường xuyên các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Triển khai thực hiện các biện pháp THTK, CLP trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư, bảo đảm đầu tư tập trung, khắc phục cơ bản tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán. Bảo đảm 100% việc phân bổ vốn đầu tư công, tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công và thứ tự ưu tiên theo quy định tại Luật Đầu tư Công và quy định của cấp có thẩm quyền. Tập trung xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản, hạn chế để phát sinh nợ mới.

Tăng cường công tác rà soát, bảo đảm 100% các chương trình, dự án bố trí trong kế hoạch đầu tư công phải có đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công.

Chấn chỉnh và triển khai thực hiện có hiệu quả chống lãng phí trong công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án; hạn chế các nội dung phát sinh dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình; phấn đấu thực hiện tiết kiệm từ 10% đến 15% tổng mức đầu tư.

Đẩy mạnh việc thực hiện hiện đấu thầu rộng rãi, công khai theo quy định của Luật đấu thầu. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác giám sát các dự án đầu tư của nhà nước qua việc kiểm toán, giám sát cộng đồng dân cư và các tổ chức xã hội; làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu gây lãng phí, thất thoát.

Các Sở, Ban ngành liên quan tăng cường công tác theo dõi, thanh tra, kiểm tra đánh giá đối với 100% kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư Công và các văn bản hướng dẫn.

Đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm; nâng cao hiệu suất sử dụng nhà công vụ; thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định.

Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng đất. Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất đai, mặt nước sử dụng không đúng quy định của pháp luật, sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và lấn chiếm đất trái quy định.

Phấn đấu đến năm 2020, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý, có đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển của tỉnh, 100% cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm hợp lý.

Tiếp tục thực hiện lộ trình tinh giảm biên chế, sắp xếp lại bộ máy hành chính giai đoạn 2017 - 2020 theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Quản lý chặt chẽ thời giờ lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và đảm bảo hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị. Giảm tối thiều 30% số giờ thực hiện các thủ tục hành chính, thời gian nộp thuế, các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…

Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020. Phấn đấu đến năm 2020, mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80%, mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 90%.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41466713
Số người đang truy cập: 72