Cải cách hành chính

Sở Ngoại vụ chú trọng công tác cải cách hành chính
Fri, 12/12/2014 16:00 | GMT +7
Những năm qua, Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La quyết tâm thực hiện nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trong đem lại hiệu quả đáng khích lệ.

Vừa qua, Sở Ngoại vụ Sơn La đã triển khai rà soát, bổ sung, chỉnh sửa Quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 28/6/2011 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công Sở Ngoại vụ; thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở làm việc các quy định, thủ tục hành chính, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí và thời gian giải quyết các loại thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp được giao; cử và tạo điều kiện cho 8 lượt cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ…

Công tác cải cách tài chính công được chú trọng, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản: Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, ban hành mới Quyết định thay thế Quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 28/6/2011 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của Sở Ngoại vụ nhằm chủ động trong việc sử dụng biên chế và kinh phí một cách hợp lý nhất.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ Sơn La rất quan tâm đến việc trang bị phương tiện làm việc để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ được giao; 100% chuyên viên được sử dụng máy tính độc lập, sử dụng tốt mạng tin học nội bộ cơ quan; cán bộ, công chức trong đơn vị sử dụng thành thạo mạng Internet và mạng nội bộ.

Trong thời gian tới, Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục: chỉ đạo thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính, đảm bảo mọi thủ tục hành chính được thực hiện nhanh chóng, đầy đủ, chính xác, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ công việc; triển khai việc áp dụng các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; nâng cao hiệu quả ứng dụng tin học, mạng Internet trong quản lý hành chính nhà nước…

Lê Giang


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40524104
Số người đang truy cập: 62