Cải cách hành chính

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính
Sun, 01/06/2014 10:00 | GMT +7
Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nội dung quan trọng quyết định chất lượng công việc, Sở Giao thông vận tải luôn chú trọng đẩy mạnh CCHC đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm túc những nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh trong công tác CCHC.

Trong quý I vừa qua, Sở Giao thông vận tải đã thực hiện nghiêm túc công tác cải cách thể chế; xây dựng dự thảo, kế hoạch rà soát và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; lập, đề xuất và triển khai thực hiện các danh mục chương trình, đề án thuộc lĩnh vực quản lý của ngành như: quy định phân cấp quyết định đơn giá bảo dưỡng thường xuyên đối với tài sản hạ tầng đường bộ thuộc địa phương quản lý, quy hoạch phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn…Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở đã giải quyết 2.304 hồ sơ, trung tâm Đăng kiểm giải quyết 4.460 hồ sơ của các tổ chức, công dân. Thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sắp xếp, ổn định tổ chức, biên chế và thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2010 – 2020 của ngành đã ban hành; tiếp tục xây dựng đề án xác định vị trí làm việc của Sở và các đơn vị trực thuộc theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, thực hiện đẩy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được chú trọng: lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Sở luôn chấp hành, thực hiện tốt Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức, Luật lao động và các quy định của Đảng, Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng, đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dương kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, an ninh quốc phòng góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Sở Giao thông vận tải đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện nghiêm túc chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định 130/NĐ-CP và Nghị định 43/NĐ-CP của Chính phủ; báo cáo kết quả tổ chức, triển khai thực hiện với Sở Nội vụ, Sở Tài chính đầy đủ, đúng quy định. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được duy trì thực hiện; Sở đã phối hợp với Trung tâm Quacert cấp chứng nhận mở rộng hệ thống quản lý chất lượng; thực hiện nghiêm túc lộ trình, kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông về phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc…

Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; hoàn thiện, nâng cao chất lượng dự thảo xây dựng các chương trình, đề án trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành năm 2014; tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, đảm bảo đúng và phù hợp với các quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc Luật cán bộ công chức, Luật viên chức…

Như Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40531204
Số người đang truy cập: 51