Văn bản chỉ đạo

Quyết định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
Fri, 09/11/2018 16:00 | GMT +7
Ngày 01/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

Theo đó, hệ thống sản phẩm được chia thành 7 cấp: Năm cấp đầu (cấp 1 đến cấp 5) về cơ bản giống Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; cấp 6 - nhóm sản phẩm và cấp 7 - sản phẩm. Quyết định cũng nêu rõ nội dung của các cấp sản phẩm Việt Nam.

Các sản phẩm bao gồm các mặt hàng thuộc lĩnh vực: Sản phầm nông nghiệp,lâm nghiệp và thủy sản; sản phầm khai khoáng; sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo…

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2018. Quyết định số 39/2010/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam và Thông tư số 19/2010/TT-BKH ngày 19/8/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung Hệ thống sản phẩm Việt Nam hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Chi tiết tại file đính kèm: /Quyet dinh so 43/2018/QD-TTg.pdf

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49566301
Số người đang truy cập: 232