Cải cách hành chính

Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
Wed, 16/05/2018 09:00 | GMT +7
Ngày 09/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1051/QĐ-UBND về ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Để đảm bảo tính trung thực, công khai, khách quan, công bằng, phản ánh kịp thời, đúng tình hình thực tế kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị xác định Chỉ số CCHC được thực hiện theo các tiêu chí đánh giá và điểm số cho từng tiêu chí tại Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số CCHC của các sở, ngành và Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số CCHC của các huyện, thành phố theo quy định. Thang điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó: Điểm tự đánh giá, thẩm định: 80/100 điểm; Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học: 20/100 điểm.

Đối với Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số CCHC của các sở, ngành được cấu trúc thành 08 lĩnh vực, 36 tiêu chí và 61 tiêu chí thành phần, cụ thể là: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 07 tiêu chí và 08 tiêu chí thành phần; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: 04 tiêu chí và 06 tiêu chí thành phần; Cải cách thủ tục hành chính: 04 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 04 tiêu chí và 09 tiêu chí thành phần; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 07 tiêu chí và 07 tiêu chí thành phần; Cải cách tài chính công: 03 tiêu chí và 02 tiêu chí thành phần; Hiện đại hoá hành chính: 05 tiêu chí và 18 tiêu chí thành phần; Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị: 02 tiêu chí.

Đối với Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp huyện, thành phố được cấu trúc thành 08 lĩnh vực, 37 tiêu chí và 66 tiêu chí thành phần, cụ thể là: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 07 tiêu chí và 08 tiêu chí thành phần; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: 04 tiêu chí và 06 tiêu chí thành phần; cải cách thủ tục hành chính: 04 tiêu chí và 09 tiêu chí thành phần; cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 04 tiêu chí và 09 tiêu chí thành phần; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 08 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần; cải cách tài chính công: 03 tiêu chí và 02 tiêu chí thành phần; hiện đại hoá hành chính: 05 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: 02 tiêu chí và 02 tiêu chí thành phần.

Việc xác định Chỉ số CCHC hàng năm được áp dụng đối với các sở, ban, ngành; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thành phố thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị) được tổ chức định kỳ hàng năm, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị. Xác định Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện CCHC hàng năm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020./.

Chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 1051.pdf

Ánh Nguyệt (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47668612
Số người đang truy cập: 48