Văn bản chỉ đạo

Quy chế Quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
Thu, 08/11/2018 16:00 | GMT +7
Ngày 02/11/2018, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế Quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo đó, Quy chế này quy định về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp và công tác quản lý nhà nước về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp , tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La. Quy chế này không áp dụng đối với các hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng và trong các trường hợp khẩn cấp theo quy định pháp luật.

Quy chế này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh, bảo quản, sử dụng, vận chuyển và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; các cơ quan đơn vị quản lý Nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Nguyên tắc quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp bao gồm:

Đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện của địa phương; đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong bảo quản, vận chuyển, tiêu hủy, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn; giảm thiểu thời gian, thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ phục vụ phát triển kinh tế của tỉnh.

Bảo đảm sự phối họp đồng bộ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng ngành, từng cấp; đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp. Đảm bảo tính thống nhất, tập trung, không hình thức, chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

Mọi hoạt động có liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ phải tuân thủ chặt chẽ Quy chế này và các văn bản Pháp luật có liên quan vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ là loại vật tư kỹ thuật đặc biệt, do Nhà nước thống nhất quản lý mọi khâu trong hoạt động. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vật liệu nổ công nghiệp , tiền chất thuốc nổ chỉ được hoạt động khi đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Nghiêm cấm mọi hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Sơn La trái pháp luật và trái với Quy chế này.

Tổ chức kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp phải thực hiện các quy định theo Khoản 3, Điều 37 Luật 14/2017/QH14 Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hô trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017. Tổ chức kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp chỉ cung ứng các loại vật liệu nổ công nghiệp theo Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng tại Việt Nam quy định tại Phụ lục I Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vât liệu nổ công nghiệp.

Tổ chức, doanh nghiệp, 3 ngày trước khi sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải thông báo tới ủy ban nhân dân địa phương cấp xã, người lao động, các đơn vị lân cận và dân cư sống xung quanh nơi nổ mìn về địa điếm, biển báo, hiệu lệnh, thời gian tiến hành nổ mìn của đơn vị. Tín hiệu báo hiệu nổ mìn được thực hiện bằng còi hoặc âm thanh loa, phải đảm bảo mọi người trong khu vực có bán kính tối thiểu 300m nghe được rõ. Các tổ chức không được tự ý thay đổi quy định, quy ước về hiệu lệnh nổ mìn.

Chi tiết tại file đính kèm: /Quyet dịnh so 39/2018/QD-UBND.pdf

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51826114
Số người đang truy cập: 74