Văn bản chỉ đạo

Nghiêm túc thực hiện không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không uống rượu, bia khi lái xe
Fri, 10/08/2018 09:00 | GMT +7
Thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình - Chủ tịch UBATGT Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 06 tháng đầu năm 2018. Ngày 09/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2742/UBND-NC về việc không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không uống rượu, bia khi lái xe.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương và tỉnh về Luật Giao thông đường bộ, Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; quy định xử lý cán bộ, công chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng và cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi nhiệm vụ, công vụ và khi lái xe.

2. Các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện về kỷ luật, kỷ cương hành chính, về văn hóa công sở, về văn hóa khi tham gia giao thông đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, về văn hóa công sở, về văn hóa khi tham gia giao thông, về uống rượu, bia trong thi hành nhiệm vụ.

3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp, văn hóa công sở; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không uống rượu, bia khi lái xe.

Chi tiết văn bản xem tại đây : Cong van so 2742/UBND-NC.pdf

Tú Quyên (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49598469
Số người đang truy cập: 151