Cải cách hành chính

Ngành y tế thực hiện tốt công tác cải cách hành chính
Tue, 13/03/2018 08:00 | GMT +7
Trong năm 2017 ngành Y tế đã tiếp nhận 1.185 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết sớm trước hạn chiếm đa số và Sở Y tế thường xuyên xếp trong top đầu đạt kết quả 100%.

Hình ảnh minh họa

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao thời gian qua ngành Y tế đã chủ động, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính (CCHC) và tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phù hợp với lộ trình đã được xác định trong Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của cơ quan. Đề ra được các mục tiêu trọng tâm trong năm phải thực hiện bao gồm rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của sở; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và công chức, viên chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả, duy trì chỉ số Cải cách hành chính đã đạt được trong năm trước.

Xác định việc thực hiện CCHC gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Ngành Y tế đã phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt thủ tục hành chính đưa vào tiếp nhân và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh; Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sơn La. Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung của công tác CCHC. Duy trì đều đặn các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, bàn, thảo luận chương trình công tác và đề ra những giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong tháng tiếp theo.

Đinh kỳ tổ chức rà soát, đánh giá TTHC theo phạm vi quản lý trong đó, yêu cầu rà soát các mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu, điều kiện, căn cứ pháp lý, thời gian thực hiện đối với từng thủ tục hành chính và đã thực hiện cắt giảm 12,85% thời gian thực hiện các TTHC theo quy định của pháp luật. Ngành tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét công bố 75 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế để đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Thực hiện cắt giảm thời gian thực hiện xuống từ 20% đến 30% so với thời gian quy định của pháp luật đồng thời rà soát bổ sung 05 TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công huyện, thành phố theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ngành đã thường xuyên rà soát, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là các thủ tục: Chứng thực, xác nhận, cấp giấy phép hành nghề, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi… Đẩy mạnh cải cách các đơn vị sự nghiệp công, hoàn thiện cơ chế tự chủ, tự chiệu trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công và thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 53 TTHC về lĩnh vực y tế.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 44541247
Số người đang truy cập: 70