Phòng chống tham nhũng

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017
Wed, 08/03/2017 08:00 | GMT +7
Ngày 26/12/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 1634/KH-SGDĐT về công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

Nhằm tăng cường việc xây dựng tổ chức Đảng cơ quan, đơn vị trực thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo thực sự trong sạch, vững mạnh; tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiến hành triển khai thực hiện đấu tranh chống tham nhũng có hiệu quả; xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tất cả các đối tượng vi phạm. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc quán triệt, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong ngành. Khắc phục những hạn chế, yếu kém, đề cao công tác tự kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.

Kế hoạch yêu cầu cụ thể hoá các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống tham nhũng trong từng lĩnh vực quản lý của ngành theo quy định của pháp luật; rõ nội dung các biện pháp phòng ngừa, đối tượng chủ trì thực hiện và thời gian tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng phải có chương trình, nội dung, hình thức cụ thể, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống tham nhũng phải được tiến hành đồng bộ từ lãnh đạo nhà trường đến viên chức, người lao động; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng; gắn nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Triển khai, quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng của các cấp đến cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, cụ thể: Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng cần thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Nội dung công khai, minh bạch đối với từng lĩnh vực: Trong hoạt động tài chính; Trong mua sắm công, xây dựng cơ bản, quản lý dự án đầu tư xây dựng; trong hoạt động giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị, cá nhân; trong công tác tổ chức, cán bộ.

Xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Thực hiện xây dựng, ban hành và công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn (Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chê quản lý, sử dụng tài sản công...) đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn, triển khai, kiểm tra việc thực hiện; xử lý vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn (nếu có).

Thực hiện quy định về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng. Triển khai, quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện quy chế tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng. Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Thực hiện cải cách hành chính. Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41482248
Số người đang truy cập: 49