Tin văn hoá - xã hội

Kết quả thực hiện tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị tỉnh Sơn La
Tue, 08/01/2019 15:00 | GMT +7
Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016, mục tiêu, nhiệm vu, giải pháp giai đoạn 2017-2021; Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Năm 2019, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Sơn La năm 2019 là 2.344, giảm 165 biên chế so với năm 2018; Nghị Quyết số 104/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 phê duyệt tổng số lượng người trong đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương trực tiếp từ ngân sách nhà nước của tỉnh Sơn La là 28.119 người, giảm 1.600 người so với năm 2018. Tính đến nay, tỉnh Sơn La đã giảm 2.400 người làm việc so với năm 2015, đạt tỷ lệ 7,9%; phấn đấu đến năm 2020 giảm ít nhất 10% biên chế công chức và số lượng người làm việc so với biên chế công chức và số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao năm 2015, hoàn thành về cơ bản việc giảm biên chế công chức và số lượng người làm việc theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 và Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị.

Minh Phương (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51855590
Số người đang truy cập: 33