Cải cách hành chính

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Thu, 19/04/2018 14:00 | GMT +7
Để triển khai hiệu quả, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh, ngay từ đầu năm Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số PAPI; ban hành hệ thống các văn bản đồng bộ làm cơ sở để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện; tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận, hài lòng, thúc đẩy thành phần kinh tế tư nhân phát triển; tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch các thông tin, quy trình, thủ tục hành chính cho người dân biết cùng chung tay thực hiện; làm tốt công tác dân vận chính quyền, giải quyết tốt mối quan hệ “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, tôn trọng người dân, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia xây dựng chính quyền.

Trong quý I năm 2018, các cấp, các ngành trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; cấp uỷ, lãnh đạo các cơ quan đơn vị chỉ đạo tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản về thực hiện Quy chế dân chủ. Công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh được duy trì; tiếp tục triển khai thực hiện việc công bố, công khai số điện thoại và Quy định hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về cải cách hành chính. Các cơ quan, đơn vị đã bố trí bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức; niêm yết công khai địa chỉ, điện thoại của cơ quan thường trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tổ chức. Về kết quả tiếp công dân: Trong kỳ, các cơ quan hành chính đã tiếp 440 lượt với 690 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với 423 vụ việc. Qua tiếp công dân các cấp, các ngành giải thích, hướng dẫn cho công dân gửi đơn hoặc tiếp nhận để chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Các cơ quan hành chính cũng đã tiếp nhận 1.059 đơn thư khiếu nại, tố cáo, qua xử lý phân loại có 576 đơn đủ điều kiện xử lý và đã xử lý 139 đơn. Trong kỳ, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành 9 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 15 đơn vị, qua thanh tra phát hiện 01 đơn vị vi phạm, kiến nghị 01 tổ chức và 01 cá nhân chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, yếu kém trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch và văn bản hướng dẫn, đôn đốc xây dựng triển khai kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018; đôn đốc các đơn vị hoàn thành công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 09 Nghị quyết quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quản lý tài chính ngân sách, quản lý tài sản công để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh. Triển khai đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy thường xuyên trong nhà trường.

Về công khai thủ tục hành chính, 100% thủ tục hành chính của tỉnh được niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và công khai tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn. Đôn đốc 19 sở, ban, ngành, 12 huyện, thành phố; 204 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Vấn đề "Cung ứng dịch vụ công" được chú trọng, chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập ngày càng được nâng cao, thực hiện nhanh ngọn, giảm phiền hà trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân khi đến các cơ sở y tế thực hiện khám, chữa bệnh và điều trị. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, toàn tỉnh hiện có 11.472 trẻ nhà trẻ, đạt tỷ lệ 18,1%; có 86.976 trẻ mẫu giáo, đạt tỷ lệ huy động 97,7%; có 27.657 trẻ mẫu giáo 5 tuổi , đạt tỷ lệ huy động 99,8%. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực để duy trì, nâng cao tỷ lệ trẻ được ăn bán trú và chất lượng bữa ăn cho trẻ tại trường. Cơ sở hạ tầng được cải thiện, trên địa bàn tỉnh hiện còn lại 27/204 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hoá, phấn đấu đến hết năm 2018, hoàn thiện thêm 4 xã, kéo giảm số xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã xuống còn 23 xã. Tình hình trật tự an ninh được đảm bảo, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn khu dân cư, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng cháy, chữa cháy.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47668640
Số người đang truy cập: 46