Cải cách hành chính

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017 – 2020
Fri, 14/04/2017 14:00 | GMT +7
Ngày 8/2/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 238/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017 – 2020.

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là xây dựng hệ thống mạng thông tin diện rộng của UBND tỉnh đồng bộ từ tỉnh đến xã. Cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3, 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau. Ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của cơ quan nhà nước. Phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ CNTT. Tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan trên cơ sở Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh.

Mục tiêu cụ thể đối với việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2017 - 2018: Xây dựng và mở rộng hệ thống Thư điện tử cho 100% cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và 100% cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Tiếp tục triển khai sử dụng có hiệu quả hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đến toàn bộ các cơ quan, đơn vị cấp xã, phường, thị trấn để phục vụ quản lý điều hành, một cách đồng bộ giữa các cấp và các cơ quan, đơn vị, phấn đấu 80% các văn bản chỉ đạo, điều hành được cập nhật, xử lý và thực hiện qua hệ thống.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2018, khoảng 80% cơ quan nhà nước cấp tỉnh xây dựng từ 1 - 2 hệ thống thông tin quản lý và tác nghiệp chuyên ngành phục vụ hoạt động của các đơn vị. Đến năm 2020, mỗi đơn vị xây dựng 2 - 5 hệ thống.

Đến năm 2020, xây dựng 5 cơ sở dữ liệu chuyên ngành của tỉnh, các cơ sở dữ liệu này được tích hợp, sử dụng, chia sẻ cùng với các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan.

Đến năm 2020, 100% các hệ thống thông tin trọng yếu của tỉnh được trang bị các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: Cung cấp đầy đủ thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tất cả các cơ quan nhà nước theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Năm 2017, cung cấp 39% số dịch vụ công mức độ 3 (có thể điền và gửi trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ) trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đến năm 2020, cung cấp 30% dịch vụ công mức độ 3 và 7% dịch vụ công mức độ 4 (trả kết quả và thanh toán trực tuyến).

Đến năm 2020, 100% các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, các huyện, thành phố triển khai ứng dụng CNTT vào bộ phận một cửa phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 39857630
Số người đang truy cập: 41