Cải cách hành chính

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019
Tue, 08/01/2019 10:00 | GMT +7
Ngày 03/01/2019, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân, tổ chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng và trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường các hoạt động tuyên truyền về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả; giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng thường xuyên các tiện ích của chính quyền điện tử trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông cấp huyện, cấp xã; cách thức thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến ở mức độ 3, 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích; phát huy vai trò tích cực của các cơ quan tuyên truyền, cơ quan thông tin đại chúng trong việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về cải cách hành chính. Phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như hạn chế trong công tác cải cách hành chính ở các cấp, các ngành, các địa phương để cán bộ, nhân dân nhận thức một cách đầy đủ, toàn diện về việc tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể, công chức, viên chức tích cực tham gia công tác tuyên truyền cải cách hành chính để thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 đã đề ra; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác tuyên truyền cần bám sát các văn bản của Trung ương, của tỉnh; tổ chức tuyên truyền thường xuyên, kịp thời, đầy đủ; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các nội dung; chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác cải cách hành chính; kết hợp các phương tiện truyền thông với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Nội dung thông tin, tuyên truyền được trình bày rõ ràng, chuẩn xác, thu hút người xem; cập nhật thường xuyên, kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, các bộ thủ tục hành chính trên các loại hình thông tin tuyên truyền; hướng dẫn về thủ tục hành chính cần chính xác, chi tiết, tăng cường trả lời các tình huống cụ thể; tuyên truyền về cải cách hành chính phải gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản mới của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; 100% Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Đài truyền thanh huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tăng cường nội dung tuyên truyền; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã đăng tải, cập nhật đầy đủ bộ thủ tục hành chính; 100% cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh có chương trình tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết văn bản xem tại đây: Ke hoạch so 05/Kh-UBND.pdf

Tú Quyên (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51608731
Số người đang truy cập: 86