Cải cách hành chính

Kế hoạch điều tra xã hội học để đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2016
Wed, 15/03/2017 14:00 | GMT +7
Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch điều tra xã hội học để đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2016 và đo lường sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Đối tượng thực hiện điều tra là: tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành; Thường trực UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc UBND các huyện, thành phố; đại biểu HĐND các huyện; cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn; một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; người dân.

Nội dung điều tra bao gồm: đánh giá công tác tham mưu cho các cấp có thẩm quyền tổ chức, thực hiện những nhiệm vụ chính trị được giao của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn năm 2016; đánh giá tính chủ động trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao trong cùng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cùng cấp hành chính; đánh giá công tác phối hợp liên ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành với vai trò là cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; đánh giá việc triển khai thực hiện, hướng dẫn kiểm tra hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên đối với cấp dưới; đo lường về sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về tinh thần, thái độ phục vụ của công chức; về năng lực hành vi ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức đối với người dân, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; đánh giá về thực hiện kỷ cương hành chính; quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; đánh giá về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

Phương pháp thu thập thông tin là xây dựng mẫu phiếu điều tra xã hội học để các đối tượng điều tra trả lời, điền thông tin vào mẫu phiếu in sẵn đảm bảo thông tin chính xác, dễ hiểu, phù hợp với từng loại đối tượng điều tra, dễ thu thập thông tin, thuận lợi cho công tác tổng hợp, phân tích kết quả điều tra.

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41452555
Số người đang truy cập: 56