Tin văn hoá - xã hội

Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017
Sat, 14/04/2018 09:00 | GMT +7
Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 22/01/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017; Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ về phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh". Ngày 11/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND về Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh quản lý trong công tác phòng, chống tham nhũng; xác định những hạn chế, nguyên nhân, đề ra nhiệm vụ và giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng. Thúc đẩy hoạt động đánh giá công tác PCTN và xây dựng văn hóa chống tham nhũng đồng thời nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo công tác PCTN; từng bước đáp ứng việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác phòng, chống tham nhũng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc đánh giá phải đảm bảo tính khoa hoc, đầy đủ các nội dung theo đề cương hướng dẫn; báo cáo đánh giá của các đơn vị phải đảm bảo chính xác về số liệu, mỗi nội dung đánh giá đều phải có số liệu, tài liệu chứng minh cụ thể (làm căn cứ để tổ công tác đối chiếu báo cáo kết quả đánh giá của đơn vị); thống kê số liệu, trích yếu nội dung văn bản đánh giá trong báo cáo. Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố hoàn thành công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng của đơn vị mình theo Bộ chỉ số đánh giá ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời đánh giá trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước./.

Chi tiết tại File đính kèm: Kế hoạch số 66/KH-UBND.pdf

Ánh Nguyệt (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47807251
Số người đang truy cập: 135