Tin văn hoá - xã hội

Huyện Thuận Châu phấn đấu năm 2019 đạt bình quân 10 tiêu chí/xã trong triển khai xây dựng nông thôn mới
Fri, 11/01/2019 10:00 | GMT +7
Trong năm 2018, huyện Thuận Châu đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, tập trung thực hiện các tiêu chí dễ làm, cần ít nguồn lực; huy động, lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

Thuận Châu đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn thành lập mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, tổ hợp tác; đẩy mạnh triển khai các mô hình sản xuất theo hướng tập trung, liên kết chặt chẽ giữa kinh tế hộ gia đình với doanh nghiệp, HTX và thị trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lực lượng lao động nông thôn gắn với công tác xóa đói giảm nghèo. Đến hết năm 2018, toàn huyện đạt 8,89 tiêu chí/xã, tăng 0,93 tiêu chí so với năm 2017, trong đó có xã Phổng Lái đạt chuẩn nông thôn mới; 7 xã từ 10-14 tiêu chí; 20 xã từ 5-9 tiêu chí; không có xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Thời gian tới, huyện Thuận Châu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; tăng cường khuyến nông, khuyến công, chuyển giao khoa học công nghệ cho nhân dân. Tập trung triển khai thực hiện chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" gắn với dịch vụ du lịch và bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống. Tiếp tục thực hiện chương trình "Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn xã Tông Lạnh. Phấn đấu đến hết năm 2019, duy trì 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 10 xã đạt khá từ 10-14 tiêu chí; 17 xã đạt trung bình từ 6-9 tiêu chí, toàn huyện đạt bình quân 10 tiêu chí/xã, tăng 1,11 tiêu chí so với ước thực hiện năm 2018.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51610885
Số người đang truy cập: 182