Cải cách hành chính

Huyện Mường La thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017
Wed, 12/04/2017 08:00 | GMT +7
Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền cải cách hành chính để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cải cách hành chính đã đề ra. Ngày 14/2/2017, UBND huyện Mường La đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017.

Nội dung tuyên truyền bao gồm: phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế, xã hội của huyện; phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác cải cách hành chính; tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị, xã hội đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở tùng cơ quan, đơn vị đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tuyên truyền việc triển khai thực hiện mô hình một cửa liên thông tại UBND huyện; các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, hộ khẩu…

Các đơn vị triển khai công tác tuyên truyền bám sát nội dung kế hoạch cấp trên và lựa chọn hình thức tuyên truyền thích hợp tại cơ quan, đơn vị; tuyên truyền gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 1/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính; Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ điện tử trên địa bàn huyện và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước…

Việc tuyên truyền sẽ được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng: thông tin tuyên truyền qua đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, loa phát thanh các xã, thị trấn, trên Cổng thông tin huyện; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2017; lồng ghép trong hoạt động tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, công dân, Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở và pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn; đẩy mạnh tuyên truyền đối với đồng bào dân tộc thiểu số bằng tiếng dân tộc thông qua hệ thống loa phát thanh các xã, thị trấn, qua tổ chức các cuộc họp ở bản, tiểu khu…; tuyên truyền bằng khẩu hiệu, băng rôn, pa nô, áp phích…

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41482639
Số người đang truy cập: 50