Cải cách hành chính

Huyện Mộc Châu đã ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017
Fri, 21/04/2017 07:00 | GMT +7
Ngày 10/2/2017, UBND huyện Mộc Châu đã ban hành Kế hoạch số 219/KH-UBND, Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2017 trên địa bàn huyện Mộc Châu.

Kế hoạch yêu cầu thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo thiết thực, đạt hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. Phổ biến, tuyên truyền đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, đáp ứng kịp thời việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân về công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; kết hợp với các phương tiện truyền thông với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Nội dung tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Sơn La nói chung và huyện Mộc Châu nói riêng. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở từng cơ quan, đơn vị đến từng cán bộ, công chức.

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong mối quan hệ với cơ quan nhà nước; các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; các quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, tuyển dụng công chức, viên chức,…. Tuyên truyền việc tổ chức triển khai thực hiện mô hình Một cửa liên thông hiện đại tại UBND huyện; Mô hình một cửa, một cửa liên thông tại UBND các xã, thị trấn. Thông tin cách thức kiến nghị về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Tuyên truyền, biểu dương các mô hình thực hiện có hiệu quả, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính, đồng thời phản ánh những hạn chế, yếu kém trong các hoạt động của cơ quan nhà nước và trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức

Cung cấp thông tin địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng về giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là số điện thoại đường dây nóng về giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, cấp phép xây dựng, đăng kí kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân liên hệ công việc và góp ý về thực hiện quy trình, thủ tục hành chính, đặc biệt là kịp thời phản ánh những biểu hiện, việc làm sai trái, nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức trong khi thi hành nhiệm vụ. Tập trung tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác cải cách hành chính.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40558954
Số người đang truy cập: 66