Thông tin đối ngoại

Hành động triển khai công tác đối ngoại tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 – 2018
Fri, 14/04/2017 14:00 | GMT +7
Nhằm triển khai thực hiện kết quả đạt được tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18 cũng như các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường chỉ đạo quản lý, triển khai hoạt động đối ngoại nhằm nâng cao công tác đối ngoại của tỉnh. Ngày 27/03/2017, UBND tỉnh Sơn La đã Ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND về hành động triển khai công tác đối ngoại tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 – 2018.

Để triển khai công tác đối ngoại có hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tăng cường quán triệt thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động đối ngoại, xây dựng các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ công tác đối ngoại của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra; tổ chức thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh ta. Ban hành và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chương trình đối ngoại hàng năm đã được phê duyệt; củng cố và tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo về Hội nhập quốc tế tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và công tác kiểm tra, giám sát trong triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và nâng cao tính chủ động của các sở, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác thanh tra ngoại giao theo quy định của Chính phủ và đảm bảo quá trình triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tuân thủ các quy định.

Đối với công tác ngoại giao kinh tế, tỉnh ta tập trung đẩy mạnh hoạt động, đổi mới phương thức xúc tiến vận động, thu hút các nguồn vốn FDI, ODA, NGO góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài vào khu du lịch quốc gia Mộc Châu; hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương trong việc kết nối với các đối tác nước ngoài, thu hút đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến vận động nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài; hàng năm ban hành Kế hoạch xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài làm căn cứ triển khai thực hiện; tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan đầu mối Trung ương; tang cường tiếp xúc, gặp gỡ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan đối tác; đa dạng hóa các hình thức vận động …

Đẩy mạnh và sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác quốc tế, duy trì và không ngừng phát triển mối quan hệ truyền thống hữu nghị, hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào. Thực hiện nghiêm túc các văn bản hợp tác đã ký kết với các tỉnh bạn Lào, triển khai thực hiện đi vào chiều sâu theo hướng hợp tác phát triển kinh tế đôi bên cùng có lợi và hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, phát triển nông nghiệp, giáo dục đào tạo; duy trì và tang cường công tác trao đổi đoàn các cấp để tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác. Đẩy mạnh công tác bảo vệ, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nghiêm túc Hiệp định quy chế biên giới Quốc gia Việt Nam – Lào; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm qua biên giới. Thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng ASEAN, thiết lập và đưa các mối quan hệ đối tác đi vào thực chất.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân, đẩy mạnh công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Tích cực triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với bạn bè, cộng đồng quốc tế, xây dựng các sản phẩm thông tin đối ngoại, văn hóa đối ngoại có chất lượng. tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức làm công tác đối ngoại địa phương theo hướng chuyên nghiệp, tang cường nguồn lực cho công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 39874110
Số người đang truy cập: 20