Cải cách hành chính

Giải pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2017
Fri, 24/03/2017 14:00 | GMT +7
Nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo, Ngày 14/3/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 743/UBND-NC chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt một số giải pháp sau :

Quán triệt, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức nắm chắc, hiểu sâu sắc, nhận thức đầy đủ các nội dung, nhất là các tiêu chí quy định về đánh giá chỉ số CCHC theo Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án " Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"; Báo cáo số 58/BC-SNV ngày 27/02/2017 của Sở Nội vụ báo cáo tình hình thực hiện đánh giá Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2016, những vấn đề đặt ra trong và sau đánh giá chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2016 và những năm tiếp theo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC của tỉnh phục vụ cho công tác đánh giá chỉ số của Bộ Nội vụ đối với tỉnh từ năm 2017 có nhiều kết quả. Chú ý những nội dung tiêu chí đánh giá mới và những nội dung tiêu chí chưa đạt điểm hoặc đạt thấp năm 2016.

Các sở, ban, ngành có liên quan trực tiếp đến kết quả thực hiện các tiêu chí chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả đánh giá các tiêu chí thành phần thuộc trách nhiệm tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện, giám sát, đánh giá của sở, ngành mình (cung cấp tài liệu, hồ sơ kiểm chứng đầy đủ, đúng theo quy định). Chủ động tham mưu và ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Bộ Nội vụ đưa vào chấm điểm đánh giá hàng năm (1) Sở Nội vụ 4 lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, (2) Sở Tư Pháp 2 lĩnh vực: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh; cải cách thủ tục hành chính, (3) Sở Tài chính lĩnh vực Cải cách tài chính công, (4) Sở Thông tin và Truyền thông lĩnh vực Ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh; mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến (5) Sở Khoa học và Công nghệ lĩnh vực Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc giá TCVN ISO 9001:2008; (6) Sở Kế hoạch và Đầu tư phần Đánh giá tác động của cải cách hành chính đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gồm: Mức độ thu hút đầu tư của tỉnh; tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm…

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm đưa hết các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình vào giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá các tiêu chí thành phần thuộc trách nhiệm tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện, giám sát, đánh giá thuộc UBND các huyện, thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc nội dung văn bản này và báo cáo, định kỳ đầy đủ, đúng quy định, hàng quý với Sở Nội (quý I, gửi trước 5/3; 6 tháng đầu năm, trước ngày 05/6; Quý III, trước ngày 05/9; năm trước ngày 10/11). Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản này.

Đính kèm Văn bản số 743/UBND-NC ngày 14/3/2017

Cao Hải


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41450787
Số người đang truy cập: 58