Văn bản chỉ đạo

Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh Sơn La
Thu, 10/01/2019 17:00 | GMT +7
Ngày 08/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh Sơn La lần thứ III năm 2019.

Theo đó, mục đích của Đề án nhằm tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh thời kỳ hội nhập và phát triển giai đoạn từ 2009-2019; đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2009-2019; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng, nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niểm tin và sự đồng thuận của nhân dân.

Nội dung của Đề án gồm Văn kiện Đại hội; tôn vinh, biểu dương và khen thưởng; chọn cử đại biểu dự Đại hội cấp trên, trong đó lựa chọn đại biểu khen cao; tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp mặt; các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Đề án cũng quy định số lượng đại biểu tại đại hội cấp tỉnh không quá 250 đại biểu; số lượng đại biểu tại đại hội cấp huyện không quá 150 đại biểu;

Thời gian tổ chức Đại hội: Cấp tỉnh tổ chức vào tháng 10/2019, cấp huyện tổ chức từ tháng 4-6/2019.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan Thường trực, chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình và triển khai tổ chức Đại hội cấp tỉnh, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tổ chức Đại hội các cấp; tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Đại hội trình UBND tỉnh; tham mưu xây dựng báo cáo Đại hội, kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội trình UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức đại hội phê duyệt để triển khai thực hiện.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La, các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền trước trong và sau Đại hội các cấp.

Chi tiết văn bản xem tại đây: Quyet dinh so 57/QD-UBND.doc

Tú Quyên (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51610549
Số người đang truy cập: 54