Cải cách hành chính

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017
Wed, 15/03/2017 14:00 | GMT +7
Để công tác cải cách hành chính năm 2017 đạt được nhiều kết quả, ngày 19/1/2017, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 09/KH-UBND về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Năm 2017 là năm phát huy vai trò tích cực của các cơ quan tuyên truyền, cơ quan thông tin đại chúng trong việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về cải cách hành chính (CCHC), phát hiện và phản ảnh kịp thời những mặt tích cực cũng như hạn chế trong công tác CCHC ở các cấp, các ngành, các địa phương; tuyên truyền CCHC phải gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các văn bản mới.

Tuyên truyền phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, mục tiêu và tác động của công tác CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền về nội dung, kết quả thực hiện của các Nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị … của trung ương cũng như của tỉnh về CCHC; nêu gương những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, các mô hình đang thực hiện thí điểm liên quan đến công tác CCHC tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; tuyên truyền tổ chức triển khai thực hiện mô hình một của liên thông hiện đại tại UBND các huyện, thành phố. Thông tin tuyên truyền về CCHC thông qua các loại hình báo chí và các cơ quan truyền thông, tuyên truyền thông qua hình thức các cuộc thi, hội thi, các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC; tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, công dân với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số, cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thông qua hệ thống đài truyền thanh. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần phối hợp thực hiện chặt chẽ để công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong năm 2017 đạt được nhiều kết quả hơn nữa./.

Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41482202
Số người đang truy cập: 59