Cải cách hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khăc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Wed, 08/03/2017 08:00 | GMT +7
Ngày 20/12/2016, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 4204/UBND-NC về việc Khăc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Sở Nội vụ được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đôn đốc, giám sát thực hiện.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ CCHC Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện 5 nhiệm vụ:

Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác CCHC, tiếp tục đổi mới phương pháp, tang cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC; xác định nhiệm vụ CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị.

Rà soát những nội dung còn tồn tại, hạn chế qua công tác kiểm tra CCHC năm 2016, có các giải pháp khắc phục kịp thời nhằm đẩy mạnh công tác CCHC của cơ quan, đơn vị mình năm 2017 và các năm tiếp theo.

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính, kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung những văn bản sai thẩm quyền, có dấu hiệu trái pháp luật. Chấn chỉnh việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; niêm yết công khai, đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành. Rà soát, sửa đổi bổ sung bộ tài liệu về hệ thống quản lý chất lượng, thực hiện nghiêm việc đánh giá nội bộ; xây dựng, phê duyệt mục tiêu chất lượng, thực hiện nghiêm việc đánh giá nội bộ; xây dựng, phê duyệt mục t theo tiêu chất lượng theo từng năm trên cơ sở bám sát vào mục tiêu đã đưa ra.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác CCHC; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc cho đội ngũ công chức tham mưu, thực hiện nhiệm vụ CCHC, nhất là công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cơ quan, đơ vị đảm bảo giải quyết TTHC thuận tiện, nhanh chóng và đúng quy định của pháp luật.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41452558
Số người đang truy cập: 59