Công tác phòng chống tội phạm năm 2016

Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025
Wed, 21/12/2016 14:00 | GMT +7
Ngày 14/4/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 623/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Với mục tiêu đến năm 2020 đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội giảm từ 3 - 5% tổng số vụ phạm tội hình sự so với năm 2016. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 75% trở lên, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên trên tổng số án khởi tố. Hàng năm, bắt giữ, vận động đầu thú 30% số đối tượng truy nã.

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 đã thống nhất bốn quan điểm chỉ đạo trong đó xác định phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách, thường xuyên, liên tục và lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó các cơ quan chức năng làm nòng cốt; tập trung lực lượng, sử dụng tổng hợp các biện pháp, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh ngăn chặn tội phạm, trong đó lấy phòng ngừa là chính, đồng thời chủ động tấn công trấn áp tội phạm, kịp thời phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh mọi hành vi phạm tội; tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế nhằm huy động mọi nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng phát huy nội lực, gắn với tranh thủ tối đa các nguồn lực khác; đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 đã nêu ra 05 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của thủ trưởng các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm thông qua tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm, đẩy nhanh tiến độ đổi mới, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng cơ chế Điều hành, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện chiến lược cải cách hành chính, cải cách tư pháp thống nhất từ Trung ương đến địa phương, tăng cường mối quan hệ phối hợp liên ngành trong phòng, chống tội phạm, năm chắc diễn biến, đánh giá, thống kê chính xác về tình hình tội phạm...

Thứ hai, nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm của hệ thống chính trị và cộng đồng; trong đó chú trọng công tác đổi mới và hoàn thiện thể chế, chính sách kinh tế, xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm; đổi mới hình thức, nội dung và nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân và chuẩn bị tốt các điều kiện để phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự xã hội và đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ…

Thứ ba, nâng cao hiệu quả tấn công trấn áp tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm; tập trung xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch chuyên đề đấu tranh với các loại tội phạm nổi lên ở từng giai đoạn, thường xuyên rà soát các địa bàn trọng điểm về trật tự xã hội, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm và xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan điều tra với các cơ quan hữu quan…

Thứ tư là đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm; trọng tâm là ưu tiên mở rộng phát triển quan hệ hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế, ưu tiên hợp tác với các nước láng giềng, các nước trong khối ASEAN, các nước có quan hệ truyền thống, các nước lớn và các nước công nghiệp phát triển, các nước có nhiều người Việt Nam sinh sống, lao động, học tập. Tổ chức thực hiện tốt các Điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tiếp tục nghiên cứu xây dựng, đàm phán, ký kết hoặc phê chuẩn các Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế song phương và đa phương nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong hợp tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Thứ năm, tăng cường nguồn lực phòng, chống tội phạm; cụ thể là hoàn thiện về tổ chức, ưu tiên trang thiết bị, phương tiện cho cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm, đồng thời thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng cho cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống tội phạm và huy động tối đa kinh phí từ các nguồn đảm bảo đủ nguồn lực cho việc thực hiện các mục tiêu của Chiến lược…

Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Chương trình thực hiện Chiến lược trong từng giai đoạn trong đó phê duyệt triển khai tổng số 15 Đề án với 04 Đề án được giao cho Bộ Công an xây dựng và triển khai, phối hợp thực hiện./.

Vũ Thúy – Sở TTTT


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40486817
Số người đang truy cập: 52