Thông tin đối ngoại

Bộ Chỉ quân sự tỉnh Sơn La đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại 2017
Mon, 17/04/2017 14:00 | GMT +7
Nhằm bảo đảm công tác thông tin đối ngoại được tiến hành tích cực, chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng giai đoạn; kết hợp chặt chẽ giữa công tác thông tin đối ngoại với các hoạt động đối ngoại quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh.

Đồng thời góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Bộ CHQS tỉnh đã ban hành kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2017. Nội dung thông tin đối ngoại đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và địa phương; thông tin về công tác đối ngoại của đất nước và tỉnh Sơn La trong giai đoạn cách mạng mới.

Thông tin quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, đất nước, con người, truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng hợp tác, phát triển của đất nước và tỉnh Sơn La với bạn bè quốc tế, nhất là các tỉnh Bắc Lào.

Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh, với các nội dung cụ thể. Thông tin về hoạt động phối hợp, giúp đỡ của Bộ CHQS tỉnh Sơn La với Bộ CHQS các tỉnh Bắc Lào. Tập trung thông tin và tiếp nhận thông tin về việc chiêu sinh đào tạo phiên dịch tiếng Việt Nam cho cán bộ Quân đội, Công an các tỉnh Bắc Lào tại tỉnh Sơn La…

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40486499
Số người đang truy cập: 40