Thông tin đối ngoại

Bắc Yên tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại
Mon, 17/04/2017 08:00 | GMT +7
Ngày 02/3/2017, UBND huyện Bắc Yên đã ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại huyện Bắc Yên năm 2017.

Mục đích của Kế hoạch nhằm: nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện; đảm bảo sự thống nhất, xuyên suốt từ tỉnh đến huyện về công tác thông tin đối ngoại để thực hiện tốt đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại, nâng cao hình ảnh, vị thế của huyện; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của toàn xã hội, cộng đồng quốc tế và kiều bào ở nước ngoài nhằm tiếp cận thông tin giao lưu văn hóa, hỗ trợ phát triển kinh tế, xúc tiến đầu tư, tăng cường hội nhập quốc tế.

Hoạt động thông tin đối ngoại tập trung vào 4 nội dung chính bao gồm:

Thông tin về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại: tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện nhận thức đầy đủ , đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin về chính sách đối ngoại; tuyên truyền chủ trương nhất quán của Việt Nam là "sẵn sàng là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển" trên nguyên tắc cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền và tự quyết của nhau; thông tin tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và công tác tôn tạo, tăng dày hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào trên địa bàn tỉnh.

Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng hợp tác và phát triển của huyện: thông tin những tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, lịch sử, danh thắng, con người, phong tục tập quán, bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện; tham gia các chương trình, hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, xúc tiến du lịch, thương mại, hội thảo, hội chợ với nước ngoài…

Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại và phản bác lại các thông tin sai, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta: hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại; các cơ quan chức năng chủ động nắm bắt thông tin, trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời; đấu tranh, bác bỏ những thông tin sai sự thật, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, qua đó góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đất nước, của tỉnh, của huyện đối với quốc tế; các cơ quan tuyên truyền, truyền thanh truyền hình trong huyện tăng cường về số lượng và chất lượng các hoạt động thông tin, chủ động dự báo tình hình, định hướng dư luận góp phần đấu tranh với những thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động đối ngoại của lãnh đạo huyện cho các cơ quan báo chí, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, phóng viên trong và ngoài nước tìm hiểu, đưa tin, quảng bá về Sơn la nói chung, huyện Bắc Yên nói riêng.

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41482354
Số người đang truy cập: 66