Tin chính trị

Sơn La triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng
Mon, 02/05/2016 09:00 | GMT +7
Để thực hiện việc phòng ngừa tham nhũng thời gian qua tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; chuyển đổi vị trí công tác của các bộ, công chức; công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện quyền tự chủ về tài chính, biên chế và giao khoán kinh phí hoạt động; việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước; thực hiện các quy định về minh bạch về tài sản thu nhập; việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng; việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; các giải pháp đổi mới công nghệ quản lý và hạn chế tiêu dùng tiền mặt…

Trong đó các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Sơn La đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập và niêm yết công khai quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ công chức, viên chức thực hiện và nhân dân giám sát.

Toàn tỉnh đã có 499 phòng, ban chuyên môn, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của các cấp, các ngành được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử đối với cán bộ, công chức. Theo đánh giá của cơ quan chức năng nhìn chung cán bộ, công chức đã chấp hành nghiêm chỉnh và thực hiện đầy đủ, đúng quy định tại quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 của Bộ Nội vụ về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy nhà nước.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40547304
Số người đang truy cập: 126