Tin chính trị

Huyện Vân Hồ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng
Fri, 16/12/2016 08:00 | GMT +7
Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Vân Hồ đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, ngăn ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lãng phí góp phần củng cố lòng tin của nhân dân, công tác phòng, chống tham nhũng đạt được những kết quả tích cực.

Để công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai hiệu quả, huyện Vân Hồ đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế phối hợp, tạo sự thống nhất trong triển khai, thực hiện công việc, ngăn ngừa hiệu quả các hành vi tham nhũng. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, như: các chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, thiết bị, phương tiện; các dự án đầu tư và mua sắm; niêm yết công khai quy trình, thủ tục thời gian tiếp nhận hồ sơ, mức thu phí. Công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Quản lý Nhà nước về các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường... Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, công tác chuyên môn. Đồng thời, chấn chỉnh kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp dịch vụ công trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh. Trong phòng, chống tham nhũng, Vân Hồ tập trung quản lý, tăng cường kiểm tra những lĩnh vực dễ xảy ra hành vi tham nhũng, như: quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý và chi tiêu ngân sách, mua sắm tài sản công; đầu tư, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép kinh doanh... Giao trách nhiệm cho các xã quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn; tập trung vào việc kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác trái phép đá, sỏi... gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường công tác thẩm định các quy hoạch sử dụng đất, các dự án đầu tư, các phương án bồi thường; đề xuất các khu vực để thu hồi, chuyển mục đích và tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất, tăng nguồn thu cho ngân sách.

Với các biện pháp đồng bộ, quyết liệt, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Vân Hồ từng bước thực hiện hiệu quả. Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, các cấp, các ngành huyện Vân Hồ tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; tập trung cải cách hành chính; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm tham nhũng, lãng phí.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41451018
Số người đang truy cập: 72